ვიდეორეპორტაჟი
,,ძაღლის პატრონი ვალდებულია" - გორის საკრებულომ შინაური ცხოველების მართვის წესი დაამტკიცა
14 მაისს, გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ მიიღო დადგენილება - “გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ბინადარი შინაური ცხოველების (ძაღლები და კატები) მოვლა-პატრონობის და მათი მართვის წესის დამტკიცების შესახებ“. გადაწყვეტილება ძალაში მას შემდეგ შევა, როგორც კი, ის საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდება.

დადგენილების მიხედვით, გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები პირები ვალდებულები არიან, საცხოვრებელი ადგილების მიხედვით, საკუთარი ცხოველი (ძაღლი და კატა) დაარეგისტრირონ იმ პერიოდიდან, როცა ცხოველი 1 თვის ასაკის გახდება.

პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ქუჩაში ძაღლის მიერ ადამიანის დაკბენის შემთხვევაში, მეპატრონის მოძებნა ადვილად შესაძლებელია.


მეპატრონის უფლებები ცხოველის შენახვასა და მოვლა-პატრონობასთან დაკავშირებით

მეპატრონე ვალდებულია დაიცვას ცხოველის ყოლასთან დაკავშირებული შემდეგი პირობები:

ცხოველის ყოლა დაშვებულია ფიზიკური პირისთვის იზოლირებულ ბინაში ან ინდივიდუალურ (საკარმიდამო) ტერიტორიაზე;

მეპატრონე ვალდებულია დაარეგისტრიროს საამისოდ უფლებამოსილ ვეტერინარულ სამკურნალოებში, საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით 1 თვის ასაკიდან და მიიღოს სარეგისტრაციო მოწმობა და ცხოველის პირადი ნომერი. საცხოვრებელი ადგილის შეცვლისას აუცილებელია შესაბამისი ცვლილებების შეტანა სარეგისტრაციო მონაცემებში;

ჭარბი აგრესიულობის ჯიშების ძაღლების ყოლა დაშვებულია მხოლოდ მეპატრონის მიერ ამგვარი ძაღლის წვრთნისა და მოვლა-პატრონობის თაობაზე ტექნიკური მინიმუმის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის არსებობის შემთხვევაში, რომელსაც გასცემს უფლებამოსილი ორგანო ცხოველთა დაცვის არასამთავრობო ორგანიზაციასთან შეთანხმებით.

აუცილებელია ცხოველის წელიწადში ერთხელ მაინც ვეტერინარულ დაწესებულებაში გასინჯვა, იმუნიზაცია და სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება;

მეპატრონე ვალდებულია არ დაუშვას ცხოველის მიერ საზოგადოებრივი სივრცის დაბინძურება და აალაგოს ცხოველის ექსკრემენტები;

ცხოველების ამა თუ იმ მიზეზით შემდგომი მოვლა-პატრონობის შეუძლებლობის შემთხვევაში (პატრონის გარდაცვალების ან სხვა ობიექტური მიზეზების გამო) დაინტერესებულ პირს უფლება აქვს გადაიბაროს, გააჩუქოს ან სხვა შემთხვევაში ჩააბაროს ის ცხოველთა თავშესაფარში;

ცხოველის დაავადების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამის ვეტერინარულ დაწესებულებას;

ცხოველის სიკვდილის შესახებ სათანადო ზომების მისაღებად დაუყოვნებლივ აცნობოს შესაბამის ვეტერინარულ დაწესებულებას;

აანაზღაუროს მისი ცხოველის მიერ მიყენებული ზარალი, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

ჭარბი აგრესიულობის მქონე ჯიშის ძაღლების გასეირნება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში დასაშვებია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

ცხოველის მიერ ადამიანისთვის ფიზიკური ზიანის (დაკბენა, დაკაწვრა), მიყენების შემთხვევაში მეპატრონე ვალდებულია წარმოადგინოს ცხოველის ვეტერინარული პასპორტი და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოს დაზარალებულის სამედიცინო დაწესებულებაში მიყვანა;

ძაღლის ლეშის გაუვნებელყოფა დასაშვებია მხოლოდ ბიოთერმულ ორმოსა და კრემატორიუმის მეშვეობით;

აკრძალულია ცხოველთა ბრძოლების თუ სხვა ამგვარი ქმედებების ორგანიზება და ჩატარება, რომლებიც უშვებს სისასტიკეს ცხოველთა მიმართ. ამგვარი ქმედებების ორგანიზატორთა მიმართ მოქმედებს კანონი – საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 259-ე მუხლი;

მეპატრონისათვის ცხოველის ჩამორთმევა დაიშვება სასამართლოს გადაწყვეტილების საფუძველზე ან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში: მეპატრონის მიერ ცხოველისადმი სასტიკი ქმედების შემთხვევაში, ასევე შესაბამისი მოვლა-პატრონობის პირობების დარღვევისათვის ცხოველთა დაცვის (არასამთავრობო ორგანიზაციის) შეტყობინების საფუძველზე შესაბამისი ორგანო (პოლიცია) დაუყონებლივ ჩამოართმევს ცხოველს მეპატრონეს და გადასცემს თავშესაფარს. ამ შემთხვევაში მეპატრონეს უფლება აქვს მიმართოს სასამართლოს, ცხოველის უკან დაბრუნების მიზნით.უზედამხედველო ცხოველები

უზედამხედველო ცხოველების რაოდენობის შესამცირებლად გამოიყენება მხოლოდ სტერილიზაცია/კასტრაციის შესაძლებლობები და მსოფლიოში აპრობირებული სხვა ჰუმანური მეთოდები, რაც მიღებულია საერთაშორისო პრაქტიკით და აღიარებულია საერთაშორისო ორგანიზაცი-ების მიერ.

უზედამხედველო ცხოველების დაჭერა/აყვანა დასაშვებია ჰუმანური მეთოდებით, მათთვის ფიზიკური და მენტალური ზიანის მიუყენებლად. ცხოველთა დაჭერა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ პირების მიერ, რომლებსაც გავლილი აქვთ სპეციალური ტრენინგი საერთაშორისო ან ადგილობრივ ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციებში და გააჩნიათ შესაბამისი სერტიფიკატი.

უფლებამოსილი ორგანო ვალდებულია მიიღოს ზომები ფიზიკურად ჯანმრთელი და არააგრესიული უზედამხედველო ცხოველების სხვა კატეგორიაში გადასაყვანად, მათთვის ახალი მეპატრონის მოძიებისა და უპატრონო ცხოველის სტატუსის მქონეთა თავშესაფარში გადაცემის ჩათვლით.ცხოველების მოკვდინება

ცხოველების მოკვდინება (ჰუმანური მეთოდებით) ტკივილის შეწყვეტის მიზნით ხორციელდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ცხოველი იმყოფება სიკვდილის წინა სტადიაში.

ცხოველთა თავშესაფარში მოკვდინება დაიშვება მხოლოდ ვეტერინარის მიერ, მის მიერ ხელმოწერილი აქტის საფუძველზე.

ცხოველის მოკვდინება თავშესაფრის გარეთ დაიშვება მხოლოდ ვეტერინარის მიერ მისი ტანჯვის შესაწყვეტად, როდესაც ვეტერინარული დახმარების მიღება შეუძლებელია/არაეფექტური და ვეტერინარის დასკვნის საფუძველზე ცხოველი იმყოფება სიკვდილისწინა სტადიაში.

ცხოველის მოკვდინება ყველა შემთხვევაში უნდა ჩატარდეს მხოლოდ ვეტერინარის მიერ მყისიერ სათანადო ინექციის გზით, ცხოველისთვის ფიზიკური თუ სულიერი (მენტალური, ფსიქოლოგიური) ტანჯვის გარეშე, საერთო ანესთეზიის გამოყენებით.

დაუშვებელია ცხოველთა მოკვდინება არავეტერინარის მიერ და შემდეგი მეთოდებით: ა) დახრჩობა;  ბ) გაგუდვა; გ) მოწამვლა,; დ) ელექტრომუხტის გამოყენება; ე) სასიკვდილო მექანიკური დაზიანების მიყენება; ვ) საკვებისა და წყლის განზრახ არმიცემა; ზ) არაბუნებრივ გარემოში ფსიქოლოგიური ზემოქმედება.

მოკვდინების პროცედურის შემდეგ ვეტერინარი უნდა დარწმუნდეს, რომ ცხოველი მკვდარია, მხოლოდ ამის შემდეგ დასაშვებია შემდგომი პროცედურების ჩატარება (ბიოთერმულ ორმოში მოთავსება, კრემაცია ან პათანატომიური გამოკვლევა).
Print E-mail
FaceBook Twitter Google

სტატიის გამოყენების პირობები

ვიდეორეპორტაჟი
გორის დეპუტატთან შეხვედრის დროს ახალგაზრდებმა ქართული ტრადიციების დაცვაზე ისაუბრეს
,,ქართველი რომ ხარ და საქართველოში ცხოვრობ, უნდა მოუსმინო ქართულ სიმღერას და არა ინგლისურს; კარგი იქნება გაითვალისწინონ ეს.
რეპერმა ბერა ივანიშვილმა მსუბუქი ნარკოტიკების ლეგალიზაციის შესახებ სიმღერა გამოაქვეყნა
რეპერმა ბერა ივანიშვილმა დღეს საღამოს ახალი სიმღერა გამოაქვეყნა, რომელიც მსუბუქი ნარკოტიკების ლეგალიზაციას ეხება.
რას ფიქრობენ გორში - ძიუდოს ფედერაციაში არსებულ დაპირისპირების შესახებ
,,ძიუდო ყოველთვის გამოირჩეოდა სიმტკიცით, განსხვავებით, სხვა ფედერაციებისგან. ამიტომ, დღევანდელი ფაქტი ძალიან სამწუხაროა." - ასკვნის ანზორ თენაძე.
გასული თვის პოპულარული სიახლეები
კასპში ოჯახის გამოსახლება 3 თვით გადაიდო
პროცენტი 6 ათასი დოლარის ოდენობით უკვე გადახდილი აქვს. სულ აღებული ვალი 11 ათასი დოლარს შეადგენდა. დავით ქოქაშვილი ამბობს, რომ ვალი სამი წლის წინ აიღო.
სოფელ სუქითის ერთი ოჯახი: ,,მოვიტაცე ქალი და აქ ამოვიყვანე ფეხით"
დასახლება ტყის პირას, თრიალეთის ქედის ჩრდილოეთ კალთებზეა გაშლილი. რამდენიმე მიტოვებული სახლია. კომუნისტების პერიოდში 25 კომლი ირიცხებოდა. ამჯერად, ზამთარ-ზაფხულ მხოლოდ ერთი სახლიდან
ყოფილი პიონერთა ბანაკი გარიყულაში (PHOTO/VIDEO)
გიორგი წერეთელი ამ ეზოში სამი წელია მუშაობს. სამუშაოების ძირითადი ნაწილი დაასრულა და შედეგები შიდა ქართლის საინფორმაციო ცენტრს გააცნო. მისი თქმით, ქვებს თეძმის ხეობაში 
ამავე კატეგორიაში
გორში შექმნილი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პირველი ნაბიჯი
სტალინის ქუჩის სახელწოდების შეცვლისკენ გადაიდგმება

გორში შექმნილი საზოგადოებრივი ორგანიზაციის პირველი ნაბიჯი სტალინის ქუჩის სახელწოდების შეცვლისკენ გადაიდგმება

20:44 / 08.05.2018
ასეთი შემთვევების თავიდან აცილებაზე გარანტიას ვერავინ გასცემს:
,,ამაზე გარანტია, მხოლოდ, კანონია
ასეთი შემთვევების თავიდან აცილებაზე გარანტიას ვერავინ გასცემს: ,,ამაზე გარანტია, მხოლოდ, კანონია" - უპასუხა კახა სამხარაძემ.
22:00 / 23.03.2018
კოჭლამაზაშვილი დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის პოსტს 2016
წლიდან იკავებდა. მანამდე ქვემო ქართლის პროკურორი იყო.

კოჭლამაზაშვილი დასავლეთ საქართველოს საოლქო პროკურორის პოსტს 2016 წლიდან იკავებდა. მანამდე ქვემო ქართლის პროკურორი იყო.

18:04 / 22.02.2018
,,გზას ქვა-ღორღისა და ნაშალი მასალისგან საგზაო დეპარტამენტის
წარმომადგენლები გაასუფთავებენ. იგეგმება ახალი საყრდენი კედლის
აშენებაც.
,,გზას ქვა-ღორღისა და ნაშალი მასალისგან საგზაო დეპარტამენტის წარმომადგენლები გაასუფთავებენ. იგეგმება ახალი საყრდენი კედლის აშენებაც.
13:43 / 31.01.2018
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, 2017 წლის ნოემბერსა და
დეკემბერში დაამზადა 3 300 ერთეულზე მეტი ყალბი ერთლარიანი მონეტა
გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა, 2017 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში დაამზადა 3 300 ერთეულზე მეტი ყალბი ერთლარიანი მონეტა
17:12 / 09.01.2018
პოპულარული
ექსკურსიაზე გორის მესამე სკოლის მასწავლებელი კლდიდან გადავარდა
გარდაცვლილს, დღეს, გვიან საღამოს გადაასვენებენ სახლში.
გოგონა გორიდან, რომლის ნახატები მსოფლიოს იპყრობს
,,კონტრაქტის გაფორმების შემდეგ თავდაპირველად გავგზავნეთ თითო-თითო ნამუშევარი. მათი ადგილზე ჩასვლიდან ერთ კვირაში ისინი უკვე გამოიფინნენ პეკინში.
გორის მეხუთე და პირველი ბრიგადები ერთიანდება
ამის გამო, გორში, წმინდაწყლის დასახლებაში, საავტომობილო მოძრაობა შეფერხებული იყო. ოპტიმიზაციის შედეგად ამ დროისთვის დაზოგილი თანხის მოცულობა შეადგენს 32 მილიონ ლარს.
მოცემული ვებ გვერდი „ჯუმლას" ძრავზე შექმნილი უნივერსალური კონტენტის მენეჯმენის სისტემის (CMS) ნაწილია. ის USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროგრამის "მედია გამჭვირვალე და ანგარიშვალდებული მმართველობისთვის" (M-TAG) მეშვეობით შეიქმნა, რომელსაც „კვლევისა და გაცვლების საერთაშორისო საბჭო" (IREX) ახორციელებს. ამ ვებ საიტზე გამოქვეყნებული კონტენტი მთლიანად ავტორების პასუხისმგებლობაა და ის არ გამოხატავს USAID-ისა და IREX-ის პოზიციას.
This web page is part of Joomla based universal CMS system, which was developed through the USAID funded Media for Transparent and Accountable Governance (MTAG) program, implemented by IREX. The content provided through this web-site is the sole responsibility of the authors and does not reflect the position of USAID or IREX.